Szkolny program profilaktyczny

„Żyjemy i jemy zdrowo”

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLĘCZANACH

NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015

 

1.     Idea wiodąca programu

Zdrowie jest wartością najważniejszą w życiu człowieka. Według WHO  „zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”.

Na nasz stan zdrowia wpływają zachowania prozdrowotne, antyzdrowotne, styl życia, aktywność fizyczna, promocja zdrowia i edukacja. Główna ideą programu „Żyjemy i jemy zdrowo” jest pogłębienie wiedzy o zdrowym stylu życia, zasadach higieny,  poprawnych nawykach żywieniowych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan zdrowia własnego i rodziny.

 

2. Informacja o realizacji programu.

Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

- świeże owoce (np. jabłka, śliwki),

- świeże warzywa (np. marchew),

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego lub jednego produktu warzywnego. 

Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci, inwencji nauczyciela oraz warunków i środków dydaktycznych jakimi dysponuje szkoła.

Wprowadzanie i utrwalanie treści programu będzie odbywać się w ciągu całego roku szkolnego.

 

Treści programowe zostały uporządkowane w trzech kręgach tematycznych:

 

I.                   Zdrowe  odżywianie

II.                Nawyki  higieniczne

III.             Aktywność  ruchowa  i  rekreacja

 

 

Ważnym elementem właściwej realizacji programu jest przygotowanie nauczycieli przez systematyczne zapoznawanie się z nowościami książkowymi na temat promocji zdrowia oraz osobistą postawę prezentującą zdrowy styl życia, jako wzór do naśladowania.

Drugim istotnym elementem skutecznej realizacji programu jest współpraca szkoły z rodzicami. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele powinni mieć świadomość znaczenia własnego zachowania, stanowiącego wzorzec do naśladowania przez dzieci. Informacje uświadamiające rodzicom wagę problemu będą przekazywane przez nauczycieli dzięki:

·        konkursom i wystawom

·        imprezom i uroczystościom

·        gazetce dla rodziców

·        ulotkom i broszurom

·        prelekcjom i zebraniom.

3.     Adresat programu:

Program przeznaczony jest w szczególności dla uczniów korzystającyc z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. W miarę możliwości korzystają z niego również pozostali uczniowie szkoły.

4.      Cele szczegółowe programu:

 

ZDROWE ODŻYWIANIE

- zachęcenie do przestrzegania zasad racjonalnego odżywiania się,

- zachęcanie do wyboru odpowiedniego produktu spożywczego,

- rozumienie konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy dotyczącej  żywienia  i żywności,

- wyrabianie nawyku przewidywania następstw niewłaściwego odżywiania się,

- uświadomienie o spożywaniu  pokarmów mogących zawierać różnorodne czynniki szkodliwe,

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje, rodziny i społeczeństwa,

- zachęcanie do spożywania zdrowych produktów, dużej ilości warzyw            i owoców,

- pogłębienie wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania się,

- uświadomienie wartości odżywczych warzyw i owoców,

- rozumienie konieczności zdrowego odżywiania się.

 

NAWYKI HIGIENICZNE

 

- wyrabianie nawyków higienicznych,

- dbanie o higienę układu nerwowego i narządów zmysłu,

- rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów,

- uświadomienie znaczenia szczepień ochronnych,

- kształtowanie nawyków higienicznych,

- pogłębianie wiedzy na temat higieny własnej, otoczenia oraz środków czystości,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za czystość i estetykę;

- dostarczanie wiedzy na temat budowy i funkcjonowania własnego organizmu

- uświadomienie niekorzystnego wpływu hałasu na zdrowie

- uświadomienie znaczenia właściwej długości snu dla organizmu,

- rozumienie potrzeby porządkowania miejsca pracy i zabawy;

-rozumienie potrzeby dostosowania ubioru do pogody.

 

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I REKRAACJA

 

- wyrabianie zamiłowania do wycieczek i aktywności ruchowej jako źródła zdrowia,

- wykorzystanie aktywności ruchowej dla rozładowania napięcia i odzyskania dobrego humoru,

- pogłębienie wiedzy o wykorzystaniu wysiłku fizycznego dla dobrego stanu zdrowia w każdym wieku,
- kształtowanie nawyków wykonywania ćwiczeń ruchowych,
- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu,
- ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas lekcji.

 

5.Treści programowe:

Problematyka uwzględniona w programie obejmuje następujące tematy:

- Dlaczego planowanie zajęć jest ważne?
- Co wpływa na dobre samopoczucie w szkole i w domu?
- Poznajemy składniki pogody i sposoby ich pomiaru?
- Jak zmienia  się pogoda i przyroda  w ciągu roku?

- Poznajemy składniki pokarmu.
- Poznajemy zasady przygotowywania i spożywania posiłków.
- Jak przebiega trawienie i wchłanianie pokarmu?
- Jakie układy narządów umożliwiają ruch organizmu?
- Jak organizm odbiera informacje z otoczenia?
- Poznajemy choroby zakaźne.
- Poznajemy choroby pasożytnicze.
- Jak dbać o higienę?
- Uzależnienia i ich skutki.
- Poznajemy funkcje lasu.
- Jak działalność człowieka wpływa na stan powietrza.
- Jak działalność człowieka wpływa na stan wód i gleb.
- Jak ratować przyrodę?                                                                                              
 - ABC zdrowego odżywiania.                                                                                              - Przygotowujemy zdrowe śniadanie dla ucznia.

 

6. Formy i metody

Blok tematyczny

Zadania

Sposoby realizacji                     i dokumentacja

Odpowiedzialni

Termin

ZDROWE ODŻYWIANIE

Zdrowo się odżywiamy.

·         pedagogizacja rodziców

·         pogadanka z uczniami – wpis do dziennika

·         poczęstunek dzieci owocami                 i warzywami – zdjęcia.

higienistka szkolna, wychowawcy klas

Wywiadówka – listopad 2014r.

oraz

cały rok szkolny

Przygotowanie gazetki na temat zdrowego odżywiania

·         przygotowanie gazetki szkolnej- zdjęcia

J. Sypień

J. Birkowska

cały rok szkolny

Zdrowe śniadanie ucznia

·         przygotowanie na zajęciach technicznych zdrowego śniadania- zdjęcia.

·         wspólny posiłek.

J. Sypień

wiosna 2015r.

NAWYKI HIGIENICZNE

Dbam o swoje ząbki.

·         fluoryzacja zębów

higienistka szkolna

cały rok szkolny

Organizacja codziennego dnia

·         pogadanka z uczniami – wpis do dziennika

 

 

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Przestrzegamy zasad higieny osobistej

·         pogadanka z uczniami – wpis do dziennika

 

wychowawcy klas

cały rok szkolny

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I REKREACJA

Propagowanie sportu poprzez udział uczniów w zawodach, imprezach sportowych, zajęciach pozalekcyjnych

·         zawody sportowe - dyplomy

·         zajęcia SKS – dzienniki zajęć

A.    Wąsowska

czerwiec 2015r.

Organizowanie wycieczek

·         Wycieczki – karty wycieczki, wpisy do dziennika

wychowawcy

cały rok szkolny

Organizacja konkursów

·         Organizacja konkursu                   „ W zdrowym ciele – zdrowy duch” - protokół

G. Ganczarki

J. Sypień

J. Birkowska

kwiecień 2015r.

Zadania mogą być modyfikowane w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów.

 

7.     Przewidywane osiągnięcia:

·        Umiejętność dbania przez ucznia o jego własne zdrowie, chronienie go i wspomagania.

·        Dbanie przez ucznia aby być sprawniejszym, bardziej zahartowanym

·        Wychowanek uczestnicząc w ciągłym procesie doskonalenia, rozwija i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

8.     Ewaluacja

         Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco i pod koniec roku szkolnego. Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian w programie.

Narzędzia służące do ewaluacji to:

·         Rozmowy z uczniami i rodzicami;

·         Testy wiadomości i umiejętności;

·         Konkursy.

·         Ankiety dla uczniów i rodziców.

·         Obserwacje i pogadanki uzyskujące odpowiedzi na pytania: Czy mają drugie śniadanie? Co jedzą na drugie śniadanie? Ile razy w ciągu dnia jedzą warzywa, owoce? Jak spożywają posiłki?  Jakie napoje piją? Jak siedzą w ławkach i przy stolikach? Jakie noszą tornistry i co w nich jest? Jak wykonują ćwiczenia gimnastyczne? Czy przestrzegają zasad higieny: jamy ustnej, ciała, ubrania i otoczenia? Jak spędzają czas wolny? Ile czasu poświęcają na wypoczynek bierny i aktywny? Czy ubierają się stosownie do pory roku i temperatury.

Opracowały: Jadwiga Sypień, Joanna Birkowska
 

 

 

 


Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=